تمرین برنامه نویسی سی شارپ مقدماتی 3

تمرین برنامه نویسی سی شارپ سطح مقدماتی 2
در #C یک برنامه بنویسید که نتیجه عملگرهای زیر را چاپ کند.


Test data:

-1 + 4 * 6
( 35+ 5 ) % 7
14 + -4 * 6 / 11
2 + 15 / 6 * 1 - 7 % 2
Expected Output:
23
5
12
3

کد سی شارپ :


public class Exercise4
{
  public static void Main()
  {
    System.Console.WriteLine(-1+4*6);
		//-1 + 24 = 23
    System.Console.WriteLine((35+5)%7);
		//40 % 7 = 5 (remainder of 40/7)
    System.Console.WriteLine(14+-4*6/11);
    //14 - (24/11)= 14 - 2 = 12
    System.Console.WriteLine(2+15/6*1-7%2);
		//2 + (15/6) - remainder of (7/2) = 2 + 2 - 1 = 4 - 1 = 3
  }
}

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *