تمرین برنامه نویسی سی شارپ مقدماتی 4

تمرین برنامه نویسی سی شارپ سطح مقدماتی 4
در #C یک برنامه بنویسید که بعد از اینکه کاربر 2 عدد را وارد کرد جای عدد اول و دوم با هم عوض شود.


test Data:
Input the First Number : 5
Input the Second Number : 6
Expected Output: 
After Swapping :
First Number : 6 
Second Number : 5 

راه حل : در این جور مواقع شما باید از یک متغیر موقت استفاده کنید.


define swap(x, y)
  temp := x
  x := y
  y := temp

کد سی شارپ :


using System;
public class Exercise5
{
    public static void Main(string[] args)
     {
      int number1, number2, temp;
      Console.Write("\nInput the First Number : ");
      number1 = int.Parse(Console.ReadLine());
      Console.Write("\nInput the Second Number : ");
      number2 = int.Parse(Console.ReadLine());
      temp = number1;
      number1 = number2;
      number2 = temp;
      Console.Write("\nAfter Swapping : ");
      Console.Write("\nFirst Number : "+number1);
      Console.Write("\nSecond Number : "+number2);
      Console.Read();
    }
}

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *