تمرین برنامه نویسی سی شارپ مقدماتی 5

تمرین برنامه نویسی سی شارپ سطح مقدماتی 5
در #C یک برنامه بنویسید که بعد از اینکه کاربر 3 عدد را وارد کرد، عددهای وارد شده در هم ضرب شوند.

test Data:
Input the first number to multiply: 2
Input the second number to multiply: 3
Input the third number to multiply: 6
Expected Output:
2 x 3 x 6 = 36

کد سی شارپ :


using System;
public class Exercise6
{
 public static void Main()
 {
  int num1, num2, num3;
   
  Console.Write("Input the first number to multiply: ");
  num1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   
  Console.Write("Input the second number to multiply: ");
  num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   
  Console.Write("Input the third number to multiply: ");
  num3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   
  int result = num1 * num2 * num3;
  Console.WriteLine("Output: {0} x {1} x {2} = {3}", 
            num1, num2, num3, result);
 }
}


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *