تمرین برنامه نویسی سی شارپ مقدماتی 6

تمرین برنامه نویسی سی شارپ سطح مقدماتی 6
در #C یک برنامه بنویسید که کاربر 2 عدد را وارد کند و سپس عملیات‌های جمع ، تفریق، ضرب، تقسیم و باقیمانده تقسیم را بطور جداگانه روی صفحه نمایش دهد.

Test Data:
Input the first number: 25
Input the second number: 4
Expected Output:
25 + 4 = 29
25 - 4 = 21
25 x 4 = 100 
25 / 4 = 6
25 mod 4 = 1

کد سی شارپ :


using System;
public class Exercise7
{
  public static void Main()
  {
    Console.Write("Enter a number: ");
    int num1= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 
    Console.Write("Enter another number: ");
    int num2= Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
  
    Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", num1, num2, num1+num2);
    Console.WriteLine("{0} - {1} = {2}", num1, num2, num1-num2);
    Console.WriteLine("{0} x {1} = {2}", num1, num2, num1*num2);
    Console.WriteLine("{0} / {1} = {2}", num1, num2, num1/num2);
    Console.WriteLine("{0} mod {1} = {2}", num1, num2, num1%num2);
  }
}


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *