تمرین برنامه نویسی سی شارپ مقدماتی 9

تمرین برنامه نویسی سی شارپ سطح مقدماتی 9
در #C یک برنامه بنویسید که سه عدد (x,y,z) بعنوان ورودی از کاربر دریافت گردد و عملیات‌های زیر را روی صفحه چاپ کند.
Result : (x+y)*z is 77 and x*y + y*z is 72

Test Data:
Enter first number - 5
Enter second number - 6
Enter third number - 7

Expected Output:
Result of specified numbers 5, 6 and 7, (x+y).z is 77 and x.y + y.z is 72

کد سی شارپ :


using System;
public class Exercise10
{
 public static void Main()
 {
  int number1, number2, number3;
 
  Console.Write("Enter first number - ");
  number1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
   
  Console.Write("Enter second number - ");
  number2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 
  Console.Write("Enter third number - ");
  number3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 
  Console.Write("Result of specified numbers {0}, {1} and {2}, (x+y)·z is {3} and x·y + y·z is {4}\n\n",
    number1, number2, number3, ((number1+number2)*number3), (number1*number2+number2*number3));
 }
}

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *