تمرین برنامه نویسی سی شارپ مقدماتی 8 (میانگین)

تمرین برنامه نویسی سی شارپ سطح مقدماتی 8
در #C یک برنامه بنویسید که کاربر 4 عدد را بعنوان ورودی وازد نماید و سپس میانگین آن ها را چاپ کنید.

Test Data:
Enter the First number: 10 
Enter the Second number: 15 
Enter the third number: 20 
Enter the four number: 30 
Expected Output:
The average of 10 , 15 , 20 , 30 is: 18

حل مسئله : برای درک بهتر این تمرین نگاهی به عکس زیر داشته باشید:

برای بدست آوردن میانگین 4 اعداد ابتدا باید هر 4 عدد را با هم جمع کنیم و سپس بر تعدادش تقسیم کنیم .

کد سی شارپ :


using System;
public class Exercise9
{
 public static void Main()
 {
   int number1,number2,number3,number4;
   
   Console.Write("Enter the First number: ");
   number1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 
   Console.Write("Enter the Second number: ");
   number2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 
   Console.Write("Enter the third number: ");
   number3 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 
   Console.Write("Enter the four number: ");
   number4 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 
   int result = (number1 + number2 + number3 + number4) / 4;
   Console.WriteLine("The average of {0} , {1} , {2} , {3} is: {4} ",
 number1, number2, number3, number4, result);
  }
}
 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *